ThangKa Đức Kim Cương Tát Đỏa

Liên hệ để mua hàng
Share on:

Trong Mật Tông, Kim Cương Tát Đỏa là vị Phật chủ về Tịnh hóa, là vị Phật uy quyền nhất trong tất cả chư Phật, Bồ Tát. Kim Cương Tát Đỏa và Đại Nhật Như Lai chính là hai vị giáo chủ của Mật Tông, trong đó, Đại Nhật Như Lai là vị Tổ sư đời thứ nhất, Kim Cương Toát Đỏa là vị tổ sư đời thứ hai.

Theo tiếng Phạn, Vajra nghĩa là kim cương, tượng trưng cho trí tuệ tính không. Thể hiện cho việc bản chất tâm giác ngộ của mỗi người không bao giờ bị hủy hoại bởi bất kỳ loại phiền não nào. Còn từ Sattva tượng trưng cho từ bi, thể hiện tấm lòng từ bi, yêu thương chúng sinh vô lượng. Dịch âm của Kim Cang Tát Đỏa là Phộc Nhật-La Tát Đỏa, có nghĩa là Dũng Mãnh Hữu Tình. Một số danh xưng khác có thể kể đến như Trì Kim Cương, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, Trì Kim Cương Cụ Tuệ Giả, Nhất Thiết Như Lai Phổ Hiền…

Hình tượng Đức Kim Cương Tát Đoả

Đức Phật Kim Cương Tát Đoả có sắc thân trong suốt như thuỷ tinh nêu biểu bản tánh thanh tịnh vô nhiễm. 

Đầu đội vương miện Ngũ trí Phật, tóc búi trên đỉnh và xoã xuống hai vai. 

Tay phải cầm Chày Ngũ Cổ đặt trước ngực. 

Tay trái cầm Chuông Kim Cương đặt đầu gối. 

Trên thân trang hoàng bằng Thiên y, châu báu, Anh lạc, các thứ trang nghiêm như Báo Thân Phật. 

Ngài ngồi Kiết già Kim Cương an trụ trên Nguyệt Luân Hoa Sen.

Đức Phật Kim Cương Tát Đoả là Chư Pháp Ấn Kim Cang của hết thảy Như Lai cho nên tay phải cầm Chày Kim Cương đặt ở giữa luân xa tim. Ngài nắm giữ chày Kim cương năm chĩa nêu biểu thệ nguyện kiên cường, tự tánh Kim cương, năm chĩa nêu biểu Ngũ bộ Như Lai, Hoa sen tám cánh nêu biểu tự tánh Bát chánh Đạo, và tám Đại Bồ Tát. Như Kinh Tạng Bố Tra Tục nói:

– Chĩa ở giữa nêu biểu Đại Nhật Như Lai

– Chĩa phương Đông nêu biểu Bất Động Phật

– Chĩa phương Nam nêu biểu Bảo Sinh Phật

– Chĩa phương Tây nêu biểu Vô Lượng Quang Phật

– Chĩa phương Bắc nêu biểu Bất Không Thành Tựu Phật

Năm chĩa phía trên nêu biểu tự tánh của tất cả chư Phật, năm chĩa phía dưới nêu biểu năm bộ Không Hành Mẫu. Hoa sen nêu biểu cho tâm Bồ đề, tám cánh sen phía dưới nêu biểu Câu Tác Toả Linh Tứ Môn Mẫu cùng với Chuẩn Đề Mẫu, Bảo Độ Mẫu, Kim Cương Luyện Mẫu, Tha Vô Năng Thắng Mẫu, tất cả tám Phật Mẫu.

Lời thệ nguyện đặc biệt của Đức Kim Cương Tát Đỏa

Trong quá khứ, khi đang còn tu học, Đức Kim Cương Tát Đỏa từng phát lời thệ nguyện như sau: “Trong tương lai, khi ta chứng đắc Phật quả Toàn hảo, nguyện cho những ai phạm phải ngũ trọng  tội với quả báo nhãn tiền, hoặc bất kỳ ai bị bể giới nguyện Tam muội da, đều được tịnh hóa hoàn toàn mọi hành động tổn hại và sự hủy phạm giới nguyện nếu nghe được tên ta, niệm tưởng đến ta hay nhất tâm trì tụng Chân ngôn Trăm âm, chân ngôn tối thắng uy lực trong hết thảy mật chú! Chừng nào chưa thành tựu như vậy, ta nguyện còn trong luân hồi sinh tử! Nguyện ta sẽ thị hiện trước tất cả những ai lỡ hủy phạm và bể giới để tịnh hóa cho họ mọi bệnh tật, phiền não, chướng ngại! ”.

Lời thệ nguyện giác ngộ của Đức Kim Cương Tát Đỏa vô cùng độc đáo và khác biệt so với lời thệ nguyện của các vị Phật khác bởi vì:

  • Lời thệ nguyện của Ngài có sức mạnh và uy lực vô cùng lớn, có thể tịnh hóa tất cả nghiệp xấu của chúng sinh, kể cả những nghiệp nặng nhất như ngũ trọng tội.
  • Lời thệ nguyện của Ngài có thể giúp chúng sinh đạt được giác ngộ nhanh chóng, không cần phải trải qua quá trình tu tập lâu dài.
  • Lời thệ nguyện của Ngài bao trùm tất cả chúng sinh, không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc, hay giai cấp.

Về bản chất sâu xa, Đức Kim Cương Tát Đỏa là hiện thân của một trăm bộ Phật, ngũ bộ Phật cùng hết thảy Như Lai không phân biệt. Ngài là bậc Tối thắng chủ của một trăm Phật bộ và độc Phật bộ Đại mật, là vị Phật tối cao của tất cả các vị Phật.

Bất cứ ai đều có thể thành tâm sám hối bằng cách quán tưởng một vị Phật trong mười phương chư Phật. Tuy nhiên, cách quán tưởng thù thắng nhất là quán tưởng bậc Thượng sư của mình bất khả phân với Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa. Theo cách quán tưởng này, bậc Thượng sư là hiện thân của Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa, và hết thảy Mandala giác ngộ đều phát sinh từ Ngài.

Ý nghĩa và lợi ích khi niệm thần chú Kim Cang Tát Đỏa trăm âm 

Lợi ích khi niệm thần chú Đức Kim Cang Tát Đoả

Tu trì chân ngôn Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa có thể tiêu trừ được tất cả các ác nghiệp trọng tội, ác báo và diệt trừ tất cả những ác niệm, phá trừ tất cả các phiền não, tăng trưởng vô lượng công đức.

Thần chú 100 âm tiết của Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva 100 Syllable Mantra) là một thực hành bắt buộc đối với bất kỳ hành giả thuộc trường phái Kim Cương Thừa, và là một trong 4 thực hành sơ bộ nhằm để tiêu trừ nghiệp xấu. Thực hành Bồ tát Kim Cang thông qua thiền định là phương thức loại bỏ những trở ngại che giấu nhận thức của một người về bản chất thật của tâm trí, nó sẽ dẫn đến cái nhìn sâu sắc từ tất cả các mức độ tinh tế của sự tồn tại. Các tu sĩ Phật giáo Mật Tông Tây Tạng thực hiện 4 thực hành 100,000 lần. Một trong số đó là hình dung Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva Bodhisattva) và lặp lại thần chú 100 âm tiết của Ngài, để giúp tịnh hóa nghiệp xấu và xoá bỏ những ảo tưởng trong tâm trí. Hoàn thành những thực hành này được xem là cần thiết trước khi nhận lễ quán đảnh hoặc thọ giới tại một số dòng truyền thừa Tây Tạng.

Thần chú 100 âm:

OM, BENZA SATO SAMAYA, 

MANU PALAYA, 

BENZA SATO TENO PA 

TISHA DRIDRO MEY BHAWA, 

SUTO KAYO MEY BHAWA, 

SUPO KAYO MEY BHAWA,

 ANURAKTO MEY BHAWA, 

SARWA SIDDHI ME PRAYATSA SARWA KARMA SUTSA MEY 

TSI TAM SHRI YAM, KURU HUM, 

HA HA HA HA HO, BAGAWEN

SARVA TATHAGATA BENZA MA MEY BENZA BENZI BHAWA MAHA SAMAYA SATO, AH.

Thần chú 6 chữ (OM VAJRASATTVA HUM), là một bản ngắn của thần chú trăm âm nhưng hàm chứa những điểm tâm linh trọng yếu của thần chú dài, dựa theo lama và tulku Jamgon Kongtrul.

OM VAJRASATTVA HUM

Ý nghĩa câu thần chú

Dịch nghĩa thần chú Kim Cang Tát Đỏa như sau:

“Kính ngưỡng Đức Vajrasattva, xin Ngài bảo vệ bổn nguyện.

Khi ngài Vajrasattva hiện trước mặt con, xin hãy quả quyết với con rằng ngài đại hỷ với con.

Xin hãy dưỡng dục con với tất cả tấm lòng

Xin hãy yêu thương con tha thiết vô cùng

Xin hãy ban cho con thành công trong mọi sự

Và xin hãy cho tâm con được an tịnh nhất trong mọi hành động. 

Hỡi Đức Thế Tôn! Kim Cương của Tất cả Như Lai! Xin Ngài đừng bỏ con!

Xin Ngài hãy là Kim Cương Thủ, Ngài của Đại Bổn Nguyện.”

Một bản dịch khác về ý nghĩa thần chú này như sau:

“Xin chào Vajrasattva! Ngài đã tạo ra sức mạnh tâm linh theo lời nguyện của mình, với những hành động thánh thiện mong muốn giải thoát chúng sinh khỏi chu kỳ sinh tử. Dù điều gì xảy ra trong cuộc sống của tôi, hạnh phúc hay đau khổ, tốt hay xấu, thì tôi vẫn giữ cho tâm trí luôn vui vẻ, thanh thản và không bao giờ bỏ cuộc, nhưng xin hãy hướng dẫn tôi!

Hãy cho tôi tiến gần hơn với Vajra của tất cả chư Phật, cho tôi khả năng nhận ra bản chất cuối cùng của hiện tượng. Xin hãy thanh lọc tâm trí tôi, phát triển những phẩm chất tốt đẹp trong tôi, đạo đức và hạnh phúc. Thật tuyệt vời, người Thầy của tôi!”

Tặng bạn 12 bài cầu nguyện tới các vị Phật

Vui lòng nhập email để nhận

tang ban bai cau nguyen